§ 1 Cenaze Fonunun Amacı

Cenaze Fonumuzun amacı, Avusturya’da yaşayan Türkiye’den gelen vatandaşlarımızın, cenazelerinin olması durumunda, dini inançlarına uygun şekilde Avusturya’da resmi işlemlerinin yapılması, cenazenin dini vecibelerinin yerine getirilmesi ve cenazenin memleketine gönderilmesini sağlamaktır. Bunları yaparken cenazenin yakınlarına maddi ve manevi yardımda bulunmaktır.

§ 2 Cenaze Fonu Üyeliği

 1. Üyelik, Fon’un adresine gönderilen yazılı müracaatın (Kayıt Formu) Yönetim Kurulu tarafından kabulü ile elde edilir. Fon´a Avusturya´da daimi ikametgâhı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti kökenli Avusturya vatandaşları üye olabilirler. Üyelik için, müracaat dilekçesinin (Kayıt Formu) Yönetim Kuruluna ulaştırılmış olması şarttır.
 2. Yönetim Kurulu, bir üye adayının başvurusunu kabul etmeme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu müracaat dilekçesi hakkında, kendi takdiri doğrultusunda karar verir; dilekçenin reddi halinde gerekçelerini açıklamak mecburiyetinde değildir.
 3. Üyelik için Kayıt Formu eksiksiz gerçeğe uygun olarak doldurulup, imzaladıktan sonra Avusturya Cenaze Fonu A-1100 Wien, Rotenhofgasse, 13 adresine ulaştırılan müracaatlar (Kayıt Formu) işleme alınır.
 4. Eksiksiz ve doğru olarak yapılan müracaatların kayıt işlemleri bittikten sonra, üyeliğe kabul edildiğine dair üyelik kartı posta ile 2 ay içerisinde gönderilir. Usulüne uygun olmayan müracaat ile hatalı para yatırmadan dolayı çıkacak aksaklıklarda Cenaze Fonu mesuliyet kabul etmez.
 5. Dilekçe sahibi, ancak yönetim kurulunca kendisine yazılı olarak kabul edildiğinin bildirmesinden sonra üyeliğe alınmış olur.
 6. Cenaze Fonu, kendi tüzel kişiliğinde, dernek yöneticilerinin şahs-ı manevisine haksız yere zarar verdiğini tespit ettiği herhangi bir üyesinin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Üyeler fondan ayrılmak istedikleri senenin yıllık aidatını ödeyerek yıl sonundan en az 3 ay önce yazılı bir dilekçe ile üyelikten ayrılabilirler. Yapılan bağış iade edilmez. Üyelikten çıkarılan, ya da kendi isteği ile ayrılan üyeler önceki yıllara ait herhangi bir hak talep edemeyecekleri gibi, kendilerinin veya hizmetlerden yararlanma hakkı olan eşlerinin üye olmak için yapacakları müracaatları da kabul edilmez.

§ 3 Aidat Yönetmeliği

 1. Yönetim Kurulu, yıl içerisinde yapılan harcamalar ve fon risk faktörlerini göz önüne alarak masraf payı ve gider yönetmeliğini karara bağlar.
 2. Üyeler, Cenaze Fonunun hizmetlerinden yararlanabilmek için yıllık masraf payını, yönetmeliğin öngördüğü süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Yıllık aidat borcu olan üyeler, vefat halinde hizmetlerden yararlanamazlar.
 3. Cenaze Fonunun ilgili organları, üyeleri konu hakkında normal posta tarifesi ile gönderilen yıllık masraf payı ödeme mektupları ile bilgilendirilirler (Kendisine adres değişikliğinden veya posta hatasından dolayı Şubat ayının 10’una kadar yıllık üye aidatı mektubu ulaşmayan üyelerin, Cenaze Fonu´nu 0043 1 236 0 100 no’lu telefondan arayıp, istenilen yıllık aidatı öğrenerek Şubat ayının sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.)

§ 4 Cenaze Nakli Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Şartnamesi

-Genel Bilgiler

 1. Avusturya´da vefat eden dernek üyelerinin veya yararlanma hakkına sahip yakınlarının cenazelerini ölüm mahallinden cenaze yakınları tarafından bildirilen Avusturya veya Türkiye’deki bir defin yerine kadar naklini sağlamak, tüzüğün bununla ilgili öngördüğü masrafları karşılamaktır.
 2. Cenaze Fonu, bir sigorta statüsünde olmayıp, hizmetlerini imkanlar çerçevesinde karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı bir anlayış içerisinde sürdürür.
 3. Hizmetlerden yararlanma hakkı, üyelik şartlarının yerine getirilmesi ve yapılan bağışın Avusturya Cenaze Fonu tarafından bildirilecek hesaba resmi olarak girdiği tarihten itibaren bekleme süresi olan 60 tam gün geçtikten sonra başlar. Buna göre; üyeliğe giriş bağışı olarak, hayır kurumu olanAvusturya Cenaze Fonu’na aşağıdaki yaş sınırları çerçevesinde aşağıdaki miktarlarda;
  Kayıt Ücreti (€)
  1-55 Yas arası Yok
  56-60 Yas Arasi 20
  61-65 Yas Arasi 50
  66-69 Yas Arasi 100
  70-75 Yas Arası 250
  76 Yas ve üzeri 400

  ödenmesi gerekir. Bağışın ilgili hesaba resmi olarak girdiği tarihten üç gün sonra meydana gelen ani kaza ölümlerinde 60 gün şartı aranmaz.

 4. Üye, yararlanma hakkını elde ettiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde, o senenin yıllık aidatını ödemekle yükümlüdür; ancak, 1 Ekim´den sonra başvuranlar, üye oldukları yıla ait aidatı ödemezler.
 5. Bekleme süresi dolmadan önce vefat edenler, hizmetlerden yararlanamayacakları gibi, üyelik başvurusu için yaptıkları bağış da iade edilmez.

§ 5 Hizmetlerden Yararlanacak Aile Fertleri

 1. Hizmetlerden, üyenin Avusturya´da ikamet eden resmi nikâhlı eşi, 18 yaşından küçük ve bekar olan öğrenci veya meslek öğrenen çocukları yararlanabilir.
 2. Üyenin, yaşı kaç olursa olsun, engelli olup, geliri olmayan çocukları.
 3. Anne ve babalarının üzerinden yararlanmakta iken 18 yaşından küçük ve bekar çocukları, kendilerine bildiri yapılması gerek kalmadan anne veya babaları üzerinden yararlanma hakkını kaybederler.
 4. Üyelerin 18 yaşını dolduran çocukları ise, 18 yaşını doldurmalarını takip eden iki ay içerisinde kayıt formu ile üyelik için Fon´a başvurduklarında, 60 tam gün bekleme süresi aranmaksızın hizmetlerden yararlanmaya başlarlar.
 5. Üyenin, resmi nikâhlı eşinden boşanması halinde, üye üzerinden yararlanma hakkına sahip boşanan eşinin bu hakkı sona erer. Eşi üzerinden yararlanma hakkına sahip boşanan taraf, boşandığı tarihten itibaren kayıt formu ve boşanma belgesi ile üyelik için Fon´a başvurduğunda, şart koşulan bağış ve 60 günlük bekleme süresinden muaf tutulur; ancak, o yılın yıllık aidatını ödemekle yükümlüdür.
 6. Aktif üye Türkiye’den getirdiği anne ve/veya babasını üzerine kayıt yaptırarak, faydalandıramaz.

§ 6 Aidat Borcu ve Ödeme Yükümlülüğü

 1. Üyeler, hizmetlerden yararlanabilmek için yıllık aidatı kendilerine bildiren süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Vefat halinde yıllık aidat borcu olan üyeler ve yararlanma hakkına sahip o aile fertleri hizmetlerden yararlanamazlar.
 2. Bir veya daha fazla aidat borcu olan üyelerin üyelikleri Avusturya Cenaze Fonu tarafından otomatikman dondurulur. Bu üyelerin tekrar yararlanma hakkı, birikmiş yıllık aidat borçlarının Fon´un hesabına resmi olarak girdiği tarihten itibaren, 45 tam gün bekleme süresi geçtikten sonra başlar.
 3. Birikmiş yıllık aidat borcunu ödememek amacı ile mevcut üyeliğini yazılı çıkış dilekçesi ile sona erdiren üyelerin veya resmi nikâhlı eşlerinin, yeniden üye olmak için yapacakları müracaatları kabul edilmez.
 4. Üye veya yararlanma hakkı olan aile fertlerinden birisi, vefat edip hizmetlerden yararlandığı takdirde üyelik Avusturya´da ikamet edildiği sürece geride kalan yararlanma hakkına sahip aile fertleri tarafından 10 yıl devam ettirmek zorunda olup, aksi takdirde, yapılan tüm masrafları Cenaze Fonu´na iade edilmek zorundadır.

§ 7 Vefat Halinde Üyenin Yapacağı İşler

  1. Vefat halinde, cenaze ile ilgili tüm iş ve işlemler sadece Fon´un görevlendireceği cenaze firması tarafından yapılır. Cenaze sahipleri, Cenaze Fon´un bilgisi dışında cenazenin işlemleri için herhangi bir cenaze firmasını görevlendiremezler. Aksi halde, Avusturya Cenaze Fonu tarafından maddi ve manevi hiç bir sorumluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz. Bu sebeple; hizmetlerden yararlanma hakkına sahip bir cenaze olması halinde, cenazenin aile fertleri veya bir yakını tarafından, önce 0043/1 236 0 100 no’lu telefondan Cenaze Fonu ile irtibat kurulması ve resmi işlemler için aşağıdaki belgelerin hazırlanarak, görevlendirilen cenaze firması temsilcisine teslim edilmesi gerekir.
  2. Aşağıdaki belgelerin herhangi birinin eksikliğinden meydana gelen masraflar, Dernek tarafından karşılanmaz.
  • Vefat edenin pasaportu ve nüfus cüzdanı,
  • Vefat eden evli ise, uluslararası evlenme cüzdanı, evlenme cüzdanı uluslararası değil ise, Almanca tercümesi,
  • Vefat evde vuku buldu ise, mümkünse vefat edenin kendi aile doktoruna, bu mümkün değilse nöbetçi, doktora (Notarzt) haber verilip ölüm raporunun alınması.

§ 8 Vefat Halinde Cenaze Fonun Yapacağı İş ve İşlemler

 1. Hizmetlerden yararlanma hakkına sahip bir vefatın bildirilmesi halinde Fon, cenazenin iş ve işlemlerinin yapılması için bir cenaze nakil firmasını görevlendirir.
 2. Görevli nakil firması, vefat edenin yakınları ile irtibat kurarak resmi dairelerdeki işlemler için gerekli evrakları teslim alır.
 3. Görevli nakil firması, cenazeyi doktor muayenesinden sonra “Tabii Ölüm Tespit Raporu” ile birlikte bulunduğu yerden teslim alır.
 4. İstenmesi halinde, şartlar gereği cenaze İslami usullere göre vefatın vukuu bulduğu mahalde yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınır.
 5. Doktor muayenesi sonucu “Şüpheli Ölüm Tespiti” yapılan cenazeye savcılık el koyar. Adli tip raporu yoluyla savcılığın vereceği “Serbestlik Belgesi” olmadan, görevli nakil firması cenazeyi teslim alamaz.
 6. Cenaze Avusturya’da defnedilecek ise, “Defin İzni”, Türkiye’de defnedilecek ise, “Yurt Dışına Çıkış Belgeleri”, Kamu Düzeni Dairesi’nden (Standesamt) talep edilir.
 7. Cenaze Avusturya’da defnedilecek ise, mahallin standartlarına uygun bir defin tabutuna yerleştirilerek, nakil firması tarafından defnedilecek yere kadar götürülür. Mezar yeri ücreti ve defin ile ilgili masraflar cenaze sahibi tarafından karşılanır.
 8. Cenaze Türkiye’de defnedilecek ise, uluslararası standartta bir tabuta yerleştirilerek, havayolu ile Türkiye’deki Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Malatya, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun ve Trabzon havalimanlarından defnedileceği yere en yakın olanına, oradan da defnedileceği yere kadar Türkiye Diyanet Vakfı’na veya Fon’un görevlendireceği başka bir firmaya ait cenaze aracı ile nakledilir.
 9. Cenazenin naklinde yardımcı olması için önceden Merkezimize bildiren yakın akrabalardan bir refakatçinin gidiş – dönüş uçak bilet ücreti, havayollarının ekonomi sınıfın o günkü mini tarifesi üzerinden karşılanır.
 10. Resmi makamlardan, tatil ve bayram günlerinden, havayolu şirketlerinden, hava muhalefetinden ve tabii afetlerden kaynaklanabilecek gecikme ve aksaklıklardan Cenaze Fonu sorumlu değildir.

§ 9 Avusturya Dışında Vefat Edenlerin Durumu

 1. Üyelerin veya hizmetlerden yararlanma hakkına sahip aile fertlerinin Türkiye’de vefat etmeleri durumunda, cenaze sahipleri cenazelerini kendi imkânları ile defnederler. Bu durumda; vefat edenin üye numarası, pasaportun Avusturya’da oturum sayfasının fotokopisi, Nüfus idaresinden alınan ölüm kayıt örneği ( Formül C) ve paranın havale edileceği banka bilgilerinin bir dilekçe ile 6 ay içerisinde Cenaze Fonu´na ulaştırılması halinde, vefat edenin eşine, eşi yoksa kanuni mirasçılarından birisine 500,- (Beşyüz) Euro yardım yapılır.
 2. Üyelerin veya hizmetlerden yararlanma hakkına sahip aile fertlerinin Avusturya veya Türkiye dışında vefatı halinde, 6.maddenin a)fıkrasındaki yol izlenir. Ancak, bu durumda kanuni mirasçılarına 1500,- (Bin Beşyüz) Euro yardım yapılır. Bunların dışında, cenaze masrafı olarak başka bir ödeme yapılmaz.

§ 10 Avusturya’da Defin Edilmek Durumu

Üyelerin veya hizmetlerden yararlanma hakkına sahip aile fertlerinin Avusturya da defin edilmeleri durumunda Avusturya Cenaze Fonu, Cenaze sahiplerine 1500 Euro yadımda bulunur.

§ 11 Avusturya Makamlarından Alınacak Yardımlar

Avusturya kurum ve kuruluşlarınca ölüm yardım paralarının tamamı hak sahiplerine ait olup, konu ile ilgili işlemler de kendileri tarafından yürütülür.

§ 12 Bilgi Verme Yükümlülüğü

Üye, kendisi ve hizmetlerden yararlanma hakkı olan aile fertlerinin, medeni halleri, yeni doğan çocukları, adresleri ve banka bilgileri ile ilgili her türlü değişiklikleri, en geç 30 gün içerisinde Cenaze Fonu´na yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, iletişimsizlikten kaynaklanan aksamalardan doğacak hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Cenaze Nakli, Yardımlaşma Şartnamesi’ne uygun olmadığı halde, hizmetlerden yararlanmak için hileli yollarla kayıt yaptıranlar, bunlara ortak olanlar ve gayri kanuni usullere tevessül edenler hakkında, gerekli yasal işlemlerin yapılmasına dair suç duyurusunda bulunulur ve yapılan haksız ödemeler kendilerinden istirdat edilir. Müracaat sahibi, Avusturya Cenaze Fonun düzenlemiş olduğu yukarıdaki şartnameyi ve lüzumu halinde yapacağı değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

§ 13 Anlaşmazlık Durumları

Taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda Viyana mahkemeleri yetkilidir.